KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY

zdaj maturę razem z nami

Kurs matematyki

 

Dziaania w zbiorze liczb rzeczywistych i jzyk matematyki

 1. Przypomnienie wiadomoci o zbiorach liczbowych 

 2. Dziaania na uamkach

 3. Procenty 

 4. Potgowanie i pierwiastkowanie 

 5. Notacja wykadnicza 

 6. Dziaania na zbiorach i przedziaach liczbowych 

 7. Nierwnoci liniowe 

 8. Wzory skrconego mnoenia 

 9. Warto bezwzgldna

 10. Bd wzgldny i bd bezwzgldny 

 11. Zastosowanie przeksztace algebraicznych 

Funkcja liniowa

 1. Wykres funkcji liniowej 

 2. Wasnoci funkcji linowej 

 3. Rwnanie prostej przechodzcej przez dwa punkty

 4. Warunek rwnolegoci prostych 

 5. Warunek prostopadoci prostych 

 6. Ukady rwna liniowych 

 7. Interpretacja geometryczna ukadw linowych 

Funkcje i funkcja kwadratowa 

 1. Dziedzina i miejsce zerowe funkcji 

 2. Szkicowanie wykresu funkcji 

 3. Odczytywanie wasnoci funkcji z wykresu 

 4. Przesuwanie wykresu funkcji wzdu osi ukadu wsprzdnych 

 5. Symetria wzgldem osi ukadu wsprzdnych 

 6. Posta kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej 

 7. Rwnania kwadratowe 

 8. Nierwnoci kwadratowe 

 9. Warto najwiksza i najmniejsza funkcji w przedziale 

Wielomiany i wyraenia wymierne 

 1. Stopie wielomianu i dziaania na wielomianach 

 2. Rozkad wielomiany na czynniki

 3. Rwnania wielomianowe 

 4. Dziedzina i miejsce zerowe funkcji wymiernej 

 5. Dziaania na wyraeniach wymiernych 

 6. Rwnania wymierne 

Funkcja wykadnicza i logarytmy 

 1. Potga o wykadniku wymiernym i rzeczywistym 

 2. Funkcje wykadnicze 

 3. Logarytmy 

 4. Wasnoci logarytmw 

Cigi liczbowe 

 1. Cig arytmetyczny 

 2. Suma pocztkowych wyrazw cigu arytmetycznego 

 3. Cig geometryczny 

 4. Suma pocztkowych wyrazw cigu geometrycznego 

 5. Procent skadany 

Geometria 

 1. Podobiestwo i przystawanie trjktw 

 2. Twierdzenie Pitagorasa i Twierdzenie Talesa 

 3. Kty w okrgu 

 4. Okrg opisany na trjkcie i wpisany w trjkt 

 5. Dugo odcinka i rodek odcinka 

 6. Pole cakowite i objto graniastosupw 

 7. Pole cakowite i objto ostrosupw 

 8. Pole cakowite i objto walca 

 9. Pole cakowite i objto stoka 

 10. Pole cakowite i objto kuli

Prawdopodobiestwo i statystyka 

 1. Permutacje, wariacje, kombinacje 

 2. Prawdopodobiestwo klasyczne 

 3. Wasnoci prawdopodobiestwa 

 4. rednia arytmetyczna, mediana, dominanta 

 5. Odchylenie standardowe 

 6. rednia waona 

Rozwizywanie arkuszy maturalnych z lat ubiegych